Informaatika koolis – kohustuslik või mitte?

Miks kohustuslik?
  1. Informaatika ainekavas kirjeldatakse õppeainet järgmiselt: “Informaatika õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja õpikeskkonna kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd tulevase ametikoha nõudmisi arvestades.Põhikooli informaatikaõpetuses on tarvis lähtuda igapäevase arvuti- ning internetikasutaja vajadustest.” Väga oluline põhjus, miks peaks informaatika olema kohustuslik. Õpilased kasutavad arvutit, nutiseadmeid igapäevaselt ja pidevalt, kuid kui digipädevad nad on? Kas kasutavad nad kaasaegset tehnoloogiat õppimiseks? Arvuti jm tehnoloogiliste vidinate kasutamisoskus on vajalik ja nagu kirjas järgmises punktis – IKT on õpikeskkonna loomulik osa.
  2. “Informaatika on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna IKT moodustab loomuliku osa tänapäevasest õpikeskkonnast.” See tähendab seda, et omandatud oskusi tuleb õpilasel kasutada õppimisel, õpiülesannete lahendamisel teistes õppeainetes, teises kontekstis. Õpilasi tuleb suunata informaatika õppeaine abil.
  3. On seotud digitaalse õpikeskkonna mõistega. Seoses nutiseadmete laialdase propageerimisega (nt VOSK) õppetöös on väga oluline, et õpilane oskaks lisaks lauaarvutile kasutada mitmeid kaasaegseid digiseadmeid (telefonid, tahvelarvutid) oskuslikult, kasutaks neid eesmärgipäraselt õppimisel, uute teadmiste otsinguil, mitte ainult meelelahutuslikul eesmärgil. Arvutikasutamine ei ole ainult mängimine, on väga oluline, et kasutaja tunneks oma seadet. Lapsevanemad pole tihti pädevad last suunama. Informaatika on ses osas asendamatu. Õpetaja on juhendaja, kes tutvustab erinevaid võimalusi, kuidas õppimine muuta atraktiivsemaks ja tulemuslikumaks.
Miks informaatika ei peaks olema kohustuslik?

Kirjutasin juba, et informaatika on kergesti lõimitav teiste õppeainetega. Kuid kas peaks tunniplaanis seisma ta eraldi õppetunnina? Ehk oleks mõistlikum integreerida informaatika juba algkoolis teistesse õppeainetesse? Kuid kas kõik klassiõpetajad on pädevad seda läbi viima? Võimalus on, et iga kooliastme alguses (1., 4., 7. klassis) on aine kohustuslik, teistes klassides aga pakkuda informaatikat valikainena või huviringina.

Kasutatud materjalid:

  • Laanpere, M. Selgitus uue RÕK juurde. Loetud aadressil: http://www.tlu.ee/~martl/selgitus.htm
  • Sillaotsa Kooli õppekava. Valikaine: informaatika ainekava. Loetud aadressil: http://www.sillaotsa.edu.ee/pages/files/Informaatika.pdf