Eneseanalüüs VII: panus magistritöösse

Eelmises postituses kirjeldasin, kuidas uurimismeetodite kursuse raames koostatud magistritöö uurimusplaan oli liikumapanevaks jõuks magistritööga aktiivsemalt tegelema hakkamisel. Eelmisel nädalavahetusel Tallinnas loengusessil olles oli juhendajaga kokkusaamine, et:

 • vaadata veelkord kriitilisemalt üle magistritöö uuringukava;
 • teha täiendusi; fokusseerida probleemid ja uuringuvaldkond ja objekt (kas objektiks on õpetaja õpetamisprotsessis või õpilane õpetamisprotsessis, või mõlemat?);
 • fikseerida esialgne töökava
 • fikseerida mõned kesksel kohal olevad mõisted
 • leppida täpsemalt kokku andmete kogumise vahendid (meetod).

Esimese muudatusena leppisime kokku magistritöö pealkirjas pisikese paranduse tegemise osas. Senine pealkiri oli “IKT lõimimise võimalused ja väljakutsed vene keele kui B-võõrkeele õpetamisel II ja III kooliastmes”. Arutelu käigus leidsime, et mõiste IKT on pisut vananenud mõiste, mille asendasime sõnaga “Digitehnoloogia”.

Uuringukava veelkord läbi vaadates otsustasime, et keskendume töös õpetaja ja õpetamisprotsessi uurimisele. Õpilaste motiveeritus on küll kriitiline päevateema, aga selles töös me antud probleemikäsitlust ei uuri.

Keskseteks fikseerisime mõisted:

 • elukestva õppe strateegia,
 • õppekava
 • digitehnoloogia
 • II ja III kooliaste.

Et antud töö puhul on tegemist tegevusuuringuga, siis andmetekogumismeetoditeks valisime päeviku pidamise. Soovin seda pidama hakata ajaveebikeskkonnas. Et saada laiemat kandepinda oma tegevuse uurimistulemustele, et oleks võrdlusmoment analüüsimiseks, otsustasime kaasata tegevusuuringusse paralleelselt teise vene keele õpetaja, kes hakkab minuga paralleelselt välja töötatud õpistsenaariume kasutama. Juhin maakonnas ka õpetajate ainesektsioooni, mis aitab kaasa koostööpartneri leidmisele.

Esmasteks ülesanneteks seoses magistritööga on:

 • Üliõpilaste akadeemiliste tööde registrist noppida välja magistritööd, mis käsitlevad analoogset temaatikat, või on osaliselt seotud minu  töö teemaga. Lugeda töid, teha märkmeid, uurida kasutatud kirjanduse loetelu kasulike viidete hankimiseks.  Materjalide otsimisega olen tasapisi ka juba algust teinud. Eelmises postituses kirjeldasin töövahendeid, mida materjalide kogumiseks kasutan. Siinkohal screenshot Mendeley desktop-versioonist, kuhu olen salvestanud mõned leitud materjalid.

Meneley on selline rakendus, mis võimaldab koguda materjale, faile, neid märkmetega varustada ja võimaldab hiljem genereerida ka kasutatud kirjanduse loetelu Word dokumenti (nt. magistritöösse).

 • Hõiva

  Mendeley desktop ekraanisalvestus

 • Kaardistada e-õppematerjalid, tunnikavad ja tarkvara, mis hetkel on vene keelepetajatele kättesaadavad.
 • Välja mõelda õpistsenaariumid, kuhu on integreeritud digitehnoloogia kasutamine. (Antud ülesanne motiveerib mind kriitilise pilguga korrastama oma loodud õppematerjalide varamut arvutis ja erinevates veebikeskkondades, üles tähendama juba olemasolevad ja kasutatud stsenaariumid, analüüsida nende kasutusvõimalust, vajadusel neid täiendada ja uuesti “läbi mängida”.
 • Viia läbi tunnid antud õpistsenaariumitega.
 • Kasutada stsenaariumite kirjeldamiseks LePlanner rakendust.
 • Luua päevik, kus reflekteerin, kirjeldan tegevusi. Võimalusel kasutan tundide läbiviimisel ka salvestustehnikat, mis on koolis olemas, mis võimaldab reflektsiooni eesmärgil tegevusi hiljem järelvaadata.

Kohtumiselt väljusin täis positiivsust ja motivatsiooni. Samm konkreetsete tegevustele lähemale on tehtud.

Käesoleva nädala haridustehnoloogi olulisemateks ülesanneteks koolis on ettevalmistused jõulukontserdiks. Selle aasta jõulupidu eeldab taaskord digitehnoloogia kasutamist: dataprojektori seadistamine kontserdipaigas (pikkade kaablite kasutamine, heli suunamine kõlaritesse jmt). Ette tuleb valmistada taustavideod ja fotod, mis kuvatakse kontserdi ajal lava tahaseinale. Teiseks väljakutseks on “reklaamklippide” filmimine ja monteerimine. Nimelt toimub kontsert telesaate formaadis, kuhu on pikitud ka reklaamklipid. Ette tuleb valmistada, filmida, monteerida 4 erinevat reklaamklippi. See eeldab videotehnika paigaldamist, kasutamisõpetust õpetajatele ja õpilastele, videomonteerimisprogrammide tutvustamist projektis osaleja-õpetajatele, esitlustehnika paigaldamist kontserdisaali. Aga jõulupidu on kohe varsti…….

Lisaks tuleb lõpetada tööd magistriõpingutega seonduvalt. Ees seisab eksamisessioon….